top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1, A NYILATKOZAT CÉLJA
A jelen nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson Belucz Zoltán ev. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a weboldalon keresztüli tanfolyam jelentkezéshez kapcsolódóan.

Belucz Zoltán ev. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.beluczzoltan.com weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése során a tanfolyamra jelentkezők személyes adatait kezeli.
 

2, AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Belucz Zoltán ev.

Székhely és levelezési cím: 2252 Tóalmás, Kemping utca 15.

Telefonszám: +36 (20) 355 7294

Email cím: beluczzoltan@gmail.com
 

3, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A weboldalon keresztül történő tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

- név
- e-mail cím
- telefonszám (nem kötelező feltüntetni)

4, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a tanfolyamra jelentkezés során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a tanfolyam jelentkezésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a tanfolyamra jelentkezés során - jelentkezési űrlap kitöltése -, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bejelölésével.

4.2. Az adatkezelés célja a tanfolyamra jelentkezési szándék rögzítése Ön által megadott e-mail címére - esetlegesen telefonszámára - értesítés küldése tanfolyami óra esetleges elmaradásáról. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag tájékoztatás - tanfolyami óra elmaradása esetén - küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének - esetlegesen telefonszámának - megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő tette meg a jelentkezést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 

5, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A személyes adatok kezelése a tanfolyamon történő részvételig tart.

 

6, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon önkéntesei, munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

 

7, ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: beluczzoltan@gmail.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a beluczzoltan@gmail.com e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben nem lesznek újra helyreállíthatók.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 

8, EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.

bottom of page